Obchodní podmínky

 

Provozovatelem internetového portálu www.isvetovamoda.cz  je 

Ing. Ludmila Štefáčková, MBA
Vepřová 12, 592 11 Velká Losenice

Česká republika
IČ: 76522628
Zapsána u Živnostenského úřadu  Žďár nad Sázavou, spisová značka 371401 

 

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.isvetovamoda.cz, který se zabývá prodejem oblečení, obuvi a módních doplňků. Níže uvedené obchodní podmínky dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřen dobrovolně a v souladu s právním řádem České republiky a platí pro nákup na adrese: www.isvetovamoda.cz. Předmětem koupě je podle uzavřené kupní smlouvy zboží uvedené v internetové, e-mailové nebo telefonické objednávce.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Právní vztahy projednávajícího se spotřebitelem výslovně neupraveného těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 3. NÁKUP ZBOŽÍ

Veškeré námi nabízené zboží naleznete na portálu www.isvetovamoda.cz. Uvedené ceny jsou konečné a jsou uvedené včetně 21% DPH. Prodejce není plátcem DPH.

 

 4.OBJEDNÁVKA

Potvrzená objednávka znamená neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Vaši standartní objednávku vyřídíme a odesíláme během 24 hodin v pracovní dny, dodací lhůta pro doručení je stanovena dle Vámi vybraného způsobu dopravy a platby. O odeslání objednávky budete informováni e-mailem.

5. STORNO OBJEDNÁVKY

 Návrh na uzavření kupní smlouvy lze stornovat:

Kupující - jen do doby 24 hodin od přijetí objednávky prodávajícím a to e-mailem.      

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že: Kupující si nevyzvedne zásilku na české poště v úložné době. V případě takto ukončeného smluvního vztahu je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy. Nedorazí platba na účet prodávajícího do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě zvolení platby bankovním převodem. Při vzájemné dohodě v jakémkoliv okamžiku. O stornování objednávky bude prodávající kupujícího neprodleně informovat.

 NEVYZVEDNUTÁ DOBÍRKA

 UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslána na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulací se zásilkou (zabalení a vybalení zboží, vystavení storna, atd.) Odeslání objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami. Upozorňujeme že veškeré pohledávky budou postoupeny právní firmě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Internetový obchod www.isvetovamoda.cz si vyhrazuje právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.

 

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh v době 15 dnů od odeslání zboží. Zboží zašlete doporučeně na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním však hradí v plné výši kupující. Pokud žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání a v původním obalu spolu s kopií faktury. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. UPOZORNĚNÍ: Neoznámené zásilky a zásilky odeslané na dobírku nebudou přijaty

 8. ZÁRUKA

 V zásilce vždy najdete daňový doklad, u textilních výrobků pokyny k údržbě. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost textilních výrobků jsou různé pojmy. Životnost je dáma způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost textilních výrobků kratší než záruční doba.

 9. DRUHY PLATBY A PŘEPRAVY

Místem dodání zboží je místo označené kupujícím při objednání. Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Za doručení zboží se považuje převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení zboží na místě dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (zpravidla prostřednictvím České pošty). Úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. Cena poštovného se řídí platným ceníkem České pošty. Balné je ZDARMA.

DRUHY PLATBY:

 Bankovním převodem na účet provozovatele je ZDARMA. Po obdržení platby odesíláme zboží a zároveň Vás informujeme o jeho odeslání.

  •        číslo účtu 234 743 798/0300
  • variabilní symbol: číslo objednávky

  • Do poznámky uveďte Vaše jméno

 

 

 DRUHY PŘEPRAVY: 

 Cena a rychlost dodání závisí na Vámi zvoleném způsobu platby.

 

ČESKÁ POŠTA 

         Dobírka

        Cena za poštovné:

        Dobírka - "Balík do ruky" - částku uhradíte přímo u přepravce - cena vč. DPH 170 Kč

        "Balík do ruky" - při platbě převodem - cena vč. DPH 120 Kč

         Doporučená zásilka - pojištěno do částky 500 Kč -  při platbě převodem - cena vč. DPH 50 Kč

         Dobírka - Doporučená zásilka - pojištěno do částky 500 Kč  - cena vč. DPH 90 Kč

 

         GLS 

       Dobírka - částku uhradíte přímo u přepravce - cena vč. DPH 78 Kč
       Při platbě převodem - cena vč. DPH 60 Kč

 

       ZÁSILKOVNA

       Dobírka  - částku uhradíte přímo u přepravce - cena vč. DPH 67 Kč

       Při platbě převodem - cena vč. DPH 55 Kč

 


10. POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Zjistí-li zákazník při přebírání zboží od přepravce nebo na poště, že je obal zásilky viditelně poškozen, odmítne její převzetí a na místě sepíše za přítomnosti přepravce nebo zaměstnance pošty záznam o poškození zásilky, který si nechá potvrdit. O této skutečnosti neprodleně informuje prodávajícího. Za zásilku, která byla poškozena během přepravy, odpovídá přepravce a případná reklamace bude uplatněna vůči němu. Poškozenou zásilku nepřebírejte!


11. NEÚPLNOST ZÁSILKY

Zjistí-li zákazník neúplnost nebo poškození obsahu zásilky, musí o tom informovat prodávajícího do 24 hodin od převzetí zásilky.


12. REKLAMACE

Věříme,že s nákupem v internetovém obchodě www.isvetovamoda.cz budete spokojeni. Záruka a reklamace řídí platnými právními předpisy České republiky. Pokud není na výrobku uvedeno jinak, je záruční doba pro nové zboží 24 měsíců. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zjištěné vady by měl kupující uplatnit bez zbytečného prodlení, tj. v co nejkratším termínu poté, co se objevila. Případné prodlení při pokračujícím používání může zapříčinit prohloubení vady a naprosté znehodnocení zboží, které může být důvodem odmítnutí reklamace. Reklamační řízení může být zahájeno, pokud zákazník předloží kompletní zboží, prokáže jeho nákup, nejlépe pokladním dokladem, a zboží bude hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout reklamované zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů (doba potřebná k odbornému posouzení vady se do této doby nezapočítává) Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší době. Po uplynutí 30 dnů má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Vady zboží a služeb se dělí na odstranitelné a neodstranitelné. Podle toho, o jakou vadu se jedná, se liší i nároky kupujícího. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, má kupující právo požadovat její včasné, řádné a bezplatné odstranění. Pouze v případě, že nebyla věc použita, může kupující požadovat její výměnu, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Při vadě neodstranitelné, která brání řádnému užívání věci, jako věci bez vady, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na vrácení kupní ceny zboží. Kupující však může také požadovat slevu, pokud vada nebrání řádnému užívání věci. O uplatnění reklamace je prodávající povinen vydat potvrzení (reklamační list). Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít (záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována). Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou.

UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost textilních výrobků jsou různé pojmy. Životnost je dáma způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost textilních výrobků kratší než záruční doba.


13. POSTUP PŘI REKLAMACI:

Informujte nás o reklamaci pomocí emailu. Reklamaci uplatňuje spotřebitel (kupující) v záruční době u prodávajícího, v místě kde vadný výrobek zakoupil.

Do zásilky uveďte svoje jméno a příjmení, adresu

o jaký výrobek se jedná

číslo prodejního dokladu

datum nákupu

popis závady

přidejte kopii dokladu o koupi zboží v našem obchodě a vaši adresu.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

14. AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY, PRÁVA TŘETÍCH OSOB, ODPOVĚDNOST

 Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách obchodu www.isvetovamoda.cz. Kupující akceptuje, že obrázky, názvy, označení výrobků a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.isvetovamoda.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a používají příslušné právní ochrany.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Provozovatel internetového obchodu www.isvetovamoda.cz se zavazuje, že veškerá osobní data neposkytne jakékoli třetí osobě a informace nepoužije ke komerční nabídce nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu. Provozovatel je zaregistrován do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.

 Veškerá data budou dle zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb v platném znění zabezpečena, budou použita při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím a bude s nimi nakládáno dle registrace uživatele. Kupující zároveň s objednáním a poskytnutím osobních údajů při zadávání objednávky, dává provozovateli souhlas s použitím těchto osobních údajů. Tyto osobní údaje nebudou provozovatelem poskytnuty třetí osobě a uvedená data budou použita pouze pro účely provozovatele. Kupující má právo svůj souhlas s nakládáním údajů kdykoliv odvolat.


16. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Objednáním zboží má prodávající za to, že kupujícím byly tyto Obchodní podmínky prostudovány a jsou tak akceptovány. Ostatní práva a povinnosti neuvedené v těchto podmínkách se řídí platným Občanským zákoníkem.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 21.12.2020 do odvolání.

 INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.